Regulamin Hodowli Psów Rasowych
Terminarz Hodowcy i Właściciela Reproduktora

 1. Suki hodowlane

  • do hodowli dopuszcza się sukę, która ukończyła 15 miesięcy z wyjątkiem pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki niektórych ras np. miniaturowych i wielkogłowych (patrz załącznik nr 12), które w klasie młodzieży od minimum dwóch sędziów uzyskały trzy oceny co najmniej bardzo dobre w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej Rasa wielkogłowa/Rasa miniaturowa”, jak w pkt. 1. Dalsze używanie suki do hodowli wymaga uzyskania ocen co najmniej bardzo dobrych po ukończeniu 15 miesięcy,
  • Czas na przekazanie dokumentacji hodowlanej tzw. Karty sztywnej pomiędzy oddziałami na wniosek oddziału rejestrującego 30 dni
  • czas na jaki może oddziałowa komisja hodowlana wnioskować do zarządu oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki – nie krótszy niż 12 miesięcy
  • Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat. Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.

 2. Psy reproduktory

  • do hodowli dopuszcza się psa, który ukończył 15 miesięcy, dopuszcza się do kryć psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, który uzyskał w klasie młodzieży od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny minimum doskonałe w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej „OKRES WARUNKOWY”, JAK W PKT. 1 Dalsze używanie psa do kryć wymaga uzyskania ocen co najmniej doskonałych po ukończeniu 15 miesięcy,
  • czas na przekazanie dokumentacji hodowlanej tzw. Karty sztywnej pomiędzy oddziałami na wniosek oddziału rejestrującego 30 dni
  • czas na jaki może oddziałowa komisja hodowlana wnioskować do zarządu oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora – nie krótszy niż 12 miesięcy

 3. Prawa i obowiązki hodowcy

  • w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt
  • udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) cały miot i hodowlę do przeglądu, który powinien się odbyć między 6 a 12 tygodniem życia szczeniąt
  • termin w jakim można wydawać nabywcom szczenięta - po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami

 4. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora

  • bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA, a jej odcinek złożyć w swoim Oddziale macierzystym w ciągu 14 dni Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona, w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziału celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela
Materiały do pobrania


Aktualności

Przegląd Hodowlany
Zarząd Oddziału ustalił datę przeglądu hodowlanego z sędzią międzynarodowym Piotrem Królem na dzień 24.06.2024r. Przegląd odbędzie jak dotychczas w siedzibie Oddziału przy ul. Moniuszki 19, 86-300 Grudziądz.
Zmiana numeru
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana numeru telefonu.
Kontakt z Oddziałem pod numerem 787 010 607.
Zmiana konta
Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, w związku z tym prosimy o dokonywanie kolejnych płatności na nowy numer. PKO Bank Polski S.A. 13 1020 5040 0000 6602 0234 1410 Kod SWIFT BPKOPLPW

Śledź nas na kanale: