• Slide image three
  • Slide image three
PDF Drukuj Email

Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Grudziądzu uprzejmie informuje, że dnia 22 stycznia (niedziela) 2017 roku o godz. 10 odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Oddziału.

Zebranie odbędzie się w restauracji Leśniczówka, Aleja Wigury 1.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Oddziału.


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
  4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  7. Sprawozdania z działalności:
    • Zarządu Oddziału,
    • Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
  8. Sprawozdanie finansowe.
  9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
  10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
  11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
  14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  15. Wybór na okres kadencji:
    • członków Zarządu Oddziału,
    • członków Komisji Rewizyjnej,
    • członków Sądu Koleżeńskiego.
  16. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów.
  17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.