• Slide image three
 • Slide image three
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 lutego 2013 19:36

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
członków naszego Oddziału odbędzie się 24 marca 2013 r. (niedziela) w Klubie Garnizonowym przy ul. 6 Marca w Grudziądzu. Początek zebrania o godz. 1000

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności za rok 2012.
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły.
 13. Wybór zastępców Zarządu Oddziału oraz delegata na Zjazd ZKwP.
 14. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący
 15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej.
Wszystkich prosimy o liczny, aktywny udział w spotkaniu. Uczestniczyć mogą członkowie Związku Kynologicznego mający uregulowane składki członkowskie. Wpłat dokonywać można przed zebraniem.
Przypominamy: § 9 pkt. 3 Statutu stanowi: "członek zwyczajny nabiera czynne i bierne prawa wyborcze po upływie roku od przynależności do Związku".